Добавяне на Адвокат, кантора, колегия

≡ Меню

Процедура
Цени
Предимства
Контакти
Общи условия

Процедура: Ако желаете да станете част от "osk.bg", моля:

1. Изтеглете приложения файл /формат Word/, от ТУК;

2. Попълнете бланката и я изпратете на посочения в нея имейл адрес;

3. Ще изпратим Проформа фактура на посочения от вас имейл адрес, и ще очакваме плащане по банков път;

4. Ако има нещо неясно в изпратената от вас бланка, ще се свържем на посочения телефонен номер, с лицето за контакти;

5. След като получим плащането по проформата, ще добавим Вашата лична уеб-страница, с уникален поддомейн в osk.bg Пример за поддомейн - "advokat-ivan-ivanov.osk.bg"

6. Заедно с фактурата ще ви изпратим и линк към вашата лична страница в osk.bg Моля, прегледайте я, и ако има нещо неизрядно се свържете с нас.

Пример за това как би изглеждала вашата уникална уеб-страница, може да видите ТУК

▲ ▲ ▲

Пакет 1 – Включва добавянето на фирменото наименование, телефонен номер, и адрес. Годишен хостинг* 100 лева.

Пакет 2 - Включва изграждането на самостоятелна уеб страница за Вашия бизнес, с уникален поддомейн към основния домейн osk.bg

1. Изработване на уникална страница със собствен поддомейн - 60 лв.;

2. Годишен хостинг - 300 лв.;

3. СЕО оптимизация - включена в цената на хостинг пакета;

4. Техническа поддръжка - включена в цената;

5. Промяна в информацията на страницата ви - 20 лв./час

* хостинг - наем за сървър, на който се съдържа информацията за уеб-страницата ви

▲ ▲ ▲

Предимства:

1. Собствена интернет страница;

2. Конкурентно интернет присъствие;

3. Непрекъсната връзка с нови клиенти;

4. Разпознаваемост и визия;

5. Спестявате разходи за създаване и оптимизиране на уеб сайт, чрез колективната презентация на предоставяните от вас правни услуги, посредством osk.bg

▲ ▲ ▲

Контакти:

ОСК БГ

Гр. Сафия, жк Гео Милев, бул. Шипченски проход 63, ет. 4

Мобилен: ☎ +359 876 678 235

Работно време: Понеделник до Петък, от 10:00 до 16:00 h.

Лице за контакти: Иванов

▲ ▲ ▲

Общи условия:

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ОСК БГ, и Посетителите на уеб-сайта www.osk.bg (наричан за краткост „Сайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА
Чл. 2. (1) Обща информация:

Наименование:  ОСК БГ
Седалище и адрес на управление: гр. София, жк Гео Милев, бул. Шипченски проход 63, ет. 4
Данни за кореспонденция: гр. София, жк Гео Милев, бул. Шипченски проход 63, ет. 4

Мобилен: +359 876 678 235

Чл. 3. Сайтът предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на ОСК БГ, както и достъп до публикуваните материали.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на ОСК БГ и са обект на закрила по „Закона за авторското право и сродните му права”, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното съгласие на ОСК БГ.
(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на ОСК БГ, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Чл. 5. (1) ОСК БГ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика, и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на ОСК БГ върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 6. (1) ОСК БГ предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно „Закона за защита на личните данни”,обявена на сайта.
(2) ОСК БГ не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.
(3) Считано от 25.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ОСК БГ по всяко време, като ОСК БГ своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия.
(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от ОСК БГ.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Чл. 8. (1) ОСК БГ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
(2) ОСК БГ не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 9. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 10. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 30.04.2019 г.

▲ ▲ ▲

All Rights Reserved